« Vera pizza napoletana wa 300 ban get shimashita!! | Main | Associazione Verace Pizza Napoletana: »

04/21/2009

A.V.P.N. Wa Korea demo start shimasu!!

A.V.P.N. Wa Korea demo start shimasu!!
Nippon demo gozonji no kono logo wa boku ga China ni tzuzuite Korea demo sekin wo motte kyoukai wo mamotte ikimasu!! Nippon dewa Watanabe san to Nishikawa san nimo kanari gambatteitadaiteru mitai de sore niwa makenayou ni gambatte ikimasu!!
BlackBerry from DOCOMO

April 21, 2009 |

TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference A.V.P.N. Wa Korea demo start shimasu!!:

Comments

gambatte kudasaine!!

Posted by: koyuki | Apr 21, 2009, 4:15:12 PM

Post a comment