« Kono dressing!!! | Main | Men no tabekata.. »

05/02/2009

Today's Breakfast!!

Today's Breakfast!!
Sasuga ni Korea ni iru dake no koto ga atte...asagohan wa kono gyoukai to cicken no nikomi nabe deshita!! Amari taberaremasen deshita.Kore wo tabesughiru to amarinimo karai sei de jibunno ryouri no ajimi dekinaku narimasu!! Ima kara shigoto desu!!
BlackBerry from DOCOMO

May 2, 2009 |

TrackBack


Listed below are links to weblogs that reference Today's Breakfast!!:

Comments

Post a comment